Algemene Voorwaarden

1. Wat zijn de algemene voorwaarden?

Algemene Voorwaarden van Fitness Specialist

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden door Fitness Specialist Bvba en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Fitness Specialist is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit houd wel in dat het product nog in de verpakking zit en niet gebruikt is.

Aankoop en Betaling

• De overeenkomst tussen Fitness Specialist en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Fitness Specialist gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

• Fitness Specialist behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

• Fitness Specialist bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

• Betaling van producten gekocht bij Fitness Specialist geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.

• De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

• Ingeval van niet tijdige betaling van de prijs voor het aangekochte product, zal de koper, bovenop het openstaande saldo, (1) een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het openstaande saldo met een minimum van € 100, en (2) moratoire intresten gelijk aan 8,5% per annum, berekend op het openstaande saldo pro rata het aantal verstreken dagen sinds de vervaldag van de schuld.

• Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

• In geval van niet tijdige betaling is Fitness Specialist bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

• De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en Levertijden

• De door Fitness Specialist opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

• Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

• Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

• Bij annulatie van een bestelling op het moment dat het transport reeds werd ingezet zal een administratieve kost van 65 Euro worden aangerekend om deze kost te compenseren.

• Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

• De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

• Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Fitness Specialist is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

• Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Fitness Specialist doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Fitness Specialist u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

• De producten aangeboden door Fitness Specialist voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

• Het is mogelijk dat Fitness Specialist op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Fitness Specialist is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd en Retourneren

• Voor alle producten gekocht bij Fitness Specialist heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Waardevermindering op beschadigde, geopende en gebruikte goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 

• Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.

• De goederen dient u uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

• Fitness Specialist betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Fitness Specialist, Kurringersteenweg 508, 3511 Hasselt, info@fitnessspecialist.be, +32 11 76 15 48)  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

 Waardevermindering op beschadigde, Geopende en gebruikte goederen: U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

• Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van veertien werkdagen.
  • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
  • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Fitness Specialist – Kuringersteenweg 508 – 3511 Kuringen (Hasselt) – België

Garantiebepalingen

• Fitness Specialist volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.

•Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Fitness Specialist behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Gebreken

• U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
  • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Fitness Specialist te melden.

• Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Fitness Specialist.

• De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Fitness Specialist.

Overmacht

• Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Fitness Specialist geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fitness Specialist niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

• Fitness Specialist heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fitness Specialist haar verbintenis had moeten nakomen.

• Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Fitness Specialist opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Fitness Specialist niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

• Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.

• Als Fitness Specialist met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Fitness Specialist niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

• Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

• Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fitness Specialist of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

• Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

• Fitness Specialist behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

• Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

• Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Fitness Specialist, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hasselt, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Fitness Specialist levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Fitness Specialist de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Fitness Specialist kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Fitness Specialist geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Fitness Specialist kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Fitness Specialist verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Showroom

Kuringersteenweg 508
3511 Kuringen, België

Contacteer ons

info@fitnessspecialist.be
tel: +32 11 76 15 48

Openingsuren

di t/m vrij: 10.00-18.00
za: 10.00-17.00 / zo & ma gesloten